تعبیر خواب بچه دار شدن و زایمان

1ـ خواب زایمان در خواب ، نشانة بدنیا آوردن كودكی سلامت است . 2ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می كند ، نشانة آن است كه از درستكاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید . 3ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند كودكی به دنیا می آورد ، نشانة آن است كه ارثی كلان به او خواهد رسید .تعبیر خواب بچه - تعبیر خواب کودک و نوزاد - تعبیر دیدن بچه در خواب