یکی دیگر از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عوامل خانوادگی است . خانواده
اولین مکانی است که کودک در آن زندگی می کند و تربیت می یابد . بسیاری از
روانشناسان معتقدند که : شخصیت کودک در شش سال اول زندگی شکل می گیرد

عمده ترین عوامل موثر در این حوزه عبارتند از:

1- شرایط عاطفی و امنیت محیط خانواده

2- شرایط اجتماعی و اقتصادی

3- تحصیلات و سطح فرهنگ خانواده

4- تعداد اعضای خانواده

5- اشتغال کوکان

6- اشتغال مادران

7- ارتباط بین اولیا و مربیان

8- اثرات تلویزیون

9- حاکمیت ارزشهای مادی (بقیه در ادامه مطلب)